preloader

Управление на Bcard

Bcard

Националната картова и платежна схема се управлява от Съвет на Участниците в Схемата и Съвет на директорите на БОРИКА АД.

Съветът на Участниците предлага решения по въпроси, свързани с управлението и развитието на Националната картова и платежна схема, а Съветът на директорите на БОРИКА АД одобрява и приема решения в съответствие с разпоредбите на Правилника за работа на Съвета, Устава на БОРИКА АД, Правилата за управление на БOРИКА АД и приложимото законодателство.

БОРИКА АД: 
Кодекс на поведение при отделяне на НКПС и ОПЕРАТОРА, 17.04.2018

 

diagram

Съвет на участниците на НКПС

Дирекция НКПС

Съвет на Директорите на
Борика АД

Директор
СТОИЛКА АРСОВА Директор "Национална картова и платежна схема"

Правомощия и функции

 • Определя стратегия и основни цели за развитие на Националната картова и платежна схема;
 • Създава и развива правила, процедури и технологични стандарти съвместно с всички участници в Националната картова и платежна схема;
 • Администрира и управлява процеса по сертифициране на участниците в Схемата като Издатели и Акцептиращи институции;
 • Управлява проекти, свързани с бизнес развитието на Схемата, в съответствие с нуждите и процедурите на участниците в нея  и целия пазар.

Съветът на Участниците предлага решения по въпроси, свързани с управлението и развитието на Националната картова и платежна схема със следните правомощия:

 • Произнася се чрез проучвания или становища за услугите, особеностите и оперативните правила на Националната картова и платежна схема;
 • Предлага планове, стратегии и бизнес модели и определя приоритетите за развитие на Схемата;
 • Предлага размер на бюджет за иновации, маркетинг и реклама на нови услуги към Схемата;
 • Предлага вида и размера на междубанковите такси за предлаганите чрез Схемата продукти и услуги, дължими между Участниците в Схемата;
 • Предлага решения за развитие и промени на услугите и на правилата на Схемата;
 • Работи активно със сродни асоциации и сдружения.

Съветът на Директорите предлага решения по въпроси, свързани с управлението и развитието на Националната картова схема, със следните правомощия:

 • Одобрява предложенията на Съвета на Участниците;
 • Одобрява всички документи, регламентиращи прилагането и работата на Схемата и техните изменения;
 • Одобрява организационната структура и бюджета на Схемата;
 • Одобрява ценова политика и промени в тарифата на Схемата;
 • Одобрява бизнес модели за развитие на Схемата;
 • Взема решение за прекратяване действието на Схемата;