preloader

Дирекция Национална
картова схема

Bcard

Стоилка Арсова

Директор

Стоилка Aрсова е директор на дирекция "Национална Картова Схема". От 1 януари 2018г. дирекцията премина на пряко подчинение на Съвета на Директорите на БОРИКА АД. Г-жа Арсова притежава над 15 години опит в банковия сектор в областта на електронните и картови разплащания. Нейната кариера започва в Росексимбанк през 2001 г., в последствие в Картов Център на ДЗИ Банк, където работи като ръководител "Развитие на картовия бизнес".

След сливането на Пощенска Банка, тя е ръководител "Алтернативни канали за дистрибуция" и "Дебитни карти", където след важни проекти, които оглавява са развитие на електронни канали за разплащания, управление на нови бизнес линии и реорганизиране на дейността за дебитни карти и банкомати след сливането на двете банки. През 2014г. се присъединява към екипа на компанията, където оглавява ново-създаденото звено "Национална картова схема". Задачата на звеното е да разработи правила и нови бизнес модели за да подпомогне внедряването на пазара на изцяло българска карта за разплащания с логото на Bcard с нови услуги и трансакции от национално значение.

От началото на 2017 година г-жа Арсова представлява Схемата в Борда на Европейската Асоциация за картови разплащания, в която членуват 11 национални европейски схеми и три асоциации.