preloader

Участници с ограничено членство с консултативен глас

Bcard

Участник с ограничено членство в Схемата -– доставчик на платежни услуги, лицензиран от БНБ, сключил споразумение за Акцептираща Институция към Националната картова и платежна схема

УниКредит Булбанк АД

Райфайзенбанк (България) ЕАД

Юробанк България АД

ПроКредит Банк (България) АД

Банка ДСК ЕАД

Инвестбанк АД

Българо - американска кредитна банка АД

Айкарт АД

Алианц Банк България АД

Интернешънъл Асет Банк АД

Euronet 360 Finance Limited

Датекс Пеймънт Технолоджи ЕАД